วันที่ 26/4/65 เรียนรู้แนวโน้ม จากแนวรับ- ต้าน และจุดเข้าที่ควรรู้ก่อนออกคำสั่ง
27/04/2022 15:55