ส่วนประกอบของ Candlesticks
25/10/2016 14:32


ส่วนประกอบของ Candlesticks

กราฟแท่งเทียนหรือ Candlesticks จะประกอบด้วย Open Price , Close Price , High Price และ Low Price โดยจะมีการลากเส้นตรงเชื่อมต่อในแนวตั้งระหว่าง High Price กับ Low Price และเป็นเส้นที่ไม่มีความหนา ส่วนระยะระหว่าง Open Price กับ Close Price จะมีการลากเส้นที่มีความหนา ซึ่งมองดูคล้ายกับแท่งเทียน ดังภาพ 

สรุปส่วนประกอบของกราฟแท่งเทียนที่สำคัญสำหรับการเล่น Forex ออกเป็น 3 หัวข้อหลักได้ดังนี้

1.ราคาอัตราแลกเปลี่ยนที่ประกอบกันเป็นแท่งเทียน (Candlesticks) จะประกอบไปด้วย ราคาเปิด ราคาปิด ราคาสูงสุด และราคาต่ำสุด (Open Price, Close Price, High Price, Low Price)

2.ลักษณะของแท่งเทียนจะประกอบด้วยส่วนหลักสองส่วนคือ ตัวแท่งเทียน (Body) และ ไส้เทียน (Shadow) โดยไส้เทียนที่อยู่เหนือส่วนของตัวแท่งเทียน หรือ Body เรียกว่า Upper Shadow และ ไส้เทียนที่อยู่ต่ำกว่าตัวแท่งเทียนเรียกว่า Lower Shadow

3.ลักษณะของแท่งเทียนสามารถแบ่งตามความแตกต่างของ ราคาเปิด และราคาปิด ได้สองรูปแบบคือ แท่งเทียนโปร่ง (White Candle) และแท่งเทียนทึบ (Black Candle)
แท่งเทียนโปร่ง (White Candle) จะมีราคาปิดสูงกว่าราคาเปิด (Close Price > Open Price) ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงแรงซื้อมากกว่าแรงขาย
แท่งเทียนทึบ (Black Candle) จะมีราคาปิดต่ำกว่าราคาเปิด (Close Price < Open Price) ซึ่งเป็นตัวบ่งบอกถึงแรงขายมากกว่าแรงซื้อ