รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)
13/10/2016 16:23


รูปแบบกราฟบอกแนวโน้มใน อนาคตได้ (Price Pattern)

คือรูปแบบกราฟที่เกิดขึ้นในอดีต สามารถ บอกแนวโน้มใน อนาคตได้ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่  

  1. รูปแบบของราคาทิศทางต่อเนื่อง(Continuation Pattern) 
  2. รูปแบบของราคาการเปลี่ยนทิศทาง(Reversal Pattern) 
  3. รูปแบบของราคายังไม่ไปใน ทิศทางใดทิศทางทางหนึ่ง (Sideway Pattern)